Zelená úsporám

V programu Zelená úsporám provádíme výpočet potřeby a měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790, za použití programu schváleného odborem SFŽP.

Podle předané výkresové dokumentace objektu vypracujeme podle potřeby v digitální formě půdorysy a řezy objektu, provedeme výpočet a doporučíme i parametry stavebních úprav tak, aby bylo dosaženo snížení měrné potřeby tepla. Jako výsledek předáme zákazníkovi vyplněný krycí list potřebný při podání žádosti, výtisk výpočtu podle schválené metodiky, výkresy s vyznačenými materiály zateplení.

Zpracováváme také potřebnou dokumentaci při podání žádosti v případě instalace solárních kolektorů a to jak v případě přípravy teplé vody, tak i přípravě teplé vody s přitápěním.